Regulamin sklepu

Zmiana Regulaminu: 27.11.2017 r.

Informacje o przedsiębiorcy:

Witryna www.sezam24.eu zwana dalej Sklep Internetowy  jest własnością przedsiębiorcy "Skórska BHP - Beata Skórska" z siedzibą przy ul. Wojciechowska 7/5, 20 -704 Lublin. Firma jest wymieniona w Centralnym Rejestrze Działalności Gospodarczej. NIP PL7121382688.

Sposoby kontaktu z przedsiębiorcą:

Z przedsiębiorcą można się skontaktować w godzinach prowadzenia działalności (9:00 – 15:00) pod nr-em telefonu komórkowego 509 619 137, tel/fax 81 524 36 45, e-mail: kontakt@skorska-bhp.com.pl. Koszt rozmowy telefonicznej zgodnie z cennikiem operatorów.

Produkty oferowane w Sklepie Internetowym i odbiorcy

Sklep Internetowy na witrynie sezam24.eu oferuje produkty, których dotyczy ustawa z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych oraz Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r dotycząca wyrobów medycznych. Oferuje także pewną ilość produktów, których powyższe przepisy nie dotyczą, ale stanowią one niezbędny element do ich funkcjonowania lub transportu.

Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są przeznaczone dla pracowników służb ratownictwa medycznego oraz osób z wykształceniem medycznym, którzy posiadają odpowiednie wymagane prawem kwalifikacje do użytkowania tych wyrobów. Oznacza to, że ich nabywcy nie są konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz Kodeksu Cywilnego:

Art. 44. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 221 otrzymuje brzmienie:
„Art. 221. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”;


Ceny:

1. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto, to znaczy zawierają podatek VAT odpowiednio 8% lub 23%.

  1. Do każdego złożonego zamówienia automatycznie system nalicza opłatę ryczałtową w wys. 23,00 zł brutto. Opłata ryczałtowa pokrywa w całości lub częściowo koszty transportu w usłudze standardowej, która nie obejmuje dostawy w określonych godzinach oraz w dni wolne od pracy. 

  2. Jeśli koszty transportu w usłudze standardowej są wyższe niż 23,00 zł brutto pozostałą część pokrywa Sklep Internetowy.  Oznacza to, że klient sklepu nie zostanie obciążony kwotą transportu za usługę standardową wyższą niż 23,00 zł brutto.

  3. Jeśli klient życzy sobie otrzymać dostawę w dzień wolny od pracy lub w określonych godzinach lub inną firmą niż wyżej wymienione dopłaci różnicę za koszty transportu, pobrania i ubezpieczenia zgodnie z obowiązującym cennikiem spedytora do kwoty powyżej 23,00 zł.


Złożenie zamówienia:

Nabywca lub osoba działająca w jego imieniu składa zamówienie poprzez system sklepu, który automatycznie nalicza wszelkie koszty. Składający zamówienie jest obowiązany podać dane do wystawienia faktury oraz dane do wysyłki zamówionego sprzętu. Jeśli dane nie są pełne przed wystawieniem faktury pracownik sklepu kontaktuje się z osobą, która złożyła zamówienie w celu uzupełnienia danych.

Nabywca lub osoba działająca w jego imieniu może złożyć zamówienie mailem lub faksem. W takim przypadku wymaga się, aby formularz zamówienia był podpisany przez osoby odpowiedzialne finansowo.

Sprzedaż jest prowadzona wyłącznie w oparciu o faktury VAT.  Faktury sprzedaży i faktury pro-forma są wystawiane ręcznie z programu do fakturowania niezależnego od oprogramowania Sklepu Internetowego. Jeśli danych do faktury nie można wpisać poprawnie na zamówieniu (ograniczona ilość miejsca) można to zrobić w uwagach lub mailem.

Realizacja zamówienia:

Generalnie oferowany towar jest na magazynie sklepu i jest w każdej chwili do odbioru. Jeśli towar z jakichś przyczyn nie jest dostępny „od ręki” pracownik sklepu informuje o tym fakcie składającego zamówienie i ustala tryb postępowania.

Zamówienie jest realizowane po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości odnośnie fakturowania i dostawy.

Sposoby płatności:

1. Przedpłata: należność za towar można uiścić przedpłatą – przelew na konto dokonany na podstawie otrzymanej mailem lub faksem faktury pro-forma.

2. Pobranie - firma kurierska: należność za towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej można uiścić przy odbiorze.


Sprawdzenie przesyłki pod kątem ewentualnego zniszczenia w obecności kuriera lub doręczyciela:

Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie otrzymanej przesyłki w obecności kuriera i w przypadku zniszczenia opakowania lub zawartości sporządzenie stosownego protokołu - druki protokołów osoby dostarczające przesyłki są obowiązane mieć przy sobie.

Ponieważ dochodzenia roszczeń zgodnie z prawem może dokonywać tylko nadawca przesyłki bez protokołu Sklep Internetowy nie ma możliwości podjęcia żadnych działań.

Dane osobowe:

Zapoznaj się z Polityką Prywatności

Sprzęt Ratownictwa Medycznego
Biżuteria na którą Cię stać © 2019